• Algemene afbeelding 1
  • Algemene afbeelding 3
  • Algemene afbeelding 2
Korte Kenschets van het werk van het buurtpastoraat

Buurtpastoraat Utrecht stelt zich tot doel:

Op grond van het Evangelie en vanuit de opdracht van de kerk aanwezig zijn bij de mens en groepen van mensen in oude stadswijken om – vanuit hun leefsituatie – hen te ondersteunen in hun streven naar herstel en behoud van hun waardigheid en zeggenschap in zaken die hun bestaan bepalen, en in hun zoeken naar perspectief in hun leven en samenleven.

1. Keuze voor de presentiebenadering.

De buurtpastores zijn aanwezig: het betreft een vorm van pastorale presentie. Het betreft aanwezigheid met een lange adem: een langdurige en intense aanwezigheid bij mensen in enkele wijken van de stad Utrecht. De presentiebenadering kenmerkt zich door trouw, aansluiten bij buurtbewoners en hun leefwereld, vanuit hun perspectief en hun ritme van leven.

2. Keuze voor pastorale presentie.

De buurtpastores zijn werkzaam als pastor. Het werk wordt omschreven als pastorale presentie. De eigen kracht en betekenis van het buurtpastoraat is dat zij in haar manier van werken oog heeft voor 'heel de mens', en dus voor de religieuze dimensie in het geleefde leven in wisselwerking met bestaande religieuze tradities en praktijken. De buurtpastores streven ernaar naar mensen te kijken 'met de ogen van God', in de hoop zo het verhaal van God in de leefwereld van buurtbewoners op het spoor te komen. De buurtpastores doen dit in het bewustzijn dat zo mensen en samenleving tot hun recht kunnen komen.

3. Keuze voor maatschappelijke relevantie.

In zijn inmiddels 18-jarig bestaan heeft het buurtpastoraat zich ontwikkeld tot een vernieuwende vorm van werken, die vanwege zijn presentiebenadering ook in de wereld van het welzijnswerk, van de zorg, van het onderwijs een exemplarische uitstraling heeft gekregen. Het werk van de pastores heeft een maatschappelijke relevantie gekregen. De Stichting streeft er uitdrukkelijk naar om deze maatschappelijke relevantie van het werk actief uit te werken en uit te dragen.

4. Keuze voor kerkelijke relevantie.

Het werk van de buurtpastores heeft een vitale verbinding van de katholieke geloofsgemeenschap. Het werk vindt zijn oorsprong in initiatieven, die geboren zijn in het r.-k. dekenaat Utrecht. In de eerste vijftien jaar waren de pastores werkzaam in opdracht en met zending van de bisschop van Utrecht. Nu de bisschop sinds februari 2009 de zending niet meer verleent, wil het stichtingsbestuur het werk voortzetten uitdrukkelijk in blijvende verbinding met de katholieke geloofsgemeenschap.

De pastores streven ernaar hun opgedane ervaringen te delen en 'terug te brengen' naar de geloofsgemeenschap en andere kerken. Het werk bezit daarmee een kerkelijke relevantie. Waar het aartsbisdom Utrecht inzet op missionaire geloofsgemeenschappen, kan het buurtpastoraat een uitstekende leerplek zijn waar aan deze visie op de kerkelijke presentie in de rafelranden van de samenleving handen en voeten wordt gegeven. En waar het parochiepastoraat zich kenmerkt door organisatorische schaalvergroting, kan het buurtpastoraat behulpzaam zijn op het niveau van schaalverfijning en pastorale nabijheid.

5. Keuze voor kleinschaligheid.

Primair in het werk van de buurtpastores is de kleinschalige eerstelijns betrokkenheid op de leefwereld van buurtbewoners: bij mensen zijn. Niet de buurt is bepalend, maar de buurtbewoner.

6. Keuze voor investeren in overdracht en reflectie.

De keuze voor de kleinschalige vorm van werken wordt geplaatst in een grotere ambitie. Het effect van het buurtpastoraat - zijnde een betrokkenheid bij de leefwereld van soms moeilijk bereikbare mensen en een poging een brug te slaan tussen deze mensen en maatschappelijke instellingen – kan door allerlei vormen van overdracht naar kerkelijke en maatschappelijke instellingen vermenigvuldigd worden. Het buurtpastoraat streeft ernaar zijn expertise aan maatschappelijke en kerkelijke instellingen aan te bieden.

7. Keuze voor blijvende innovatie

De Stichting kiest voor een permanente vorm van innovatie. Het buurtpastoraat kenmerkt zich door de permanente wisselwerking tussen presentie, reflectie en overdracht. Dat maakt het mogelijk om zichzelf blijvend te vernieuwen. Bij de reflectie wordt uitdrukkelijk gezocht naar een verbinding met wetenschappers en hun instellingen.
schema1-01
 
 
*