Vacature Directeur Buurtpastoraat Utrecht

Binnen de Stichting Buurtpastoraat Utrecht is de functie van directeur vacant. Het bestuur komt op korte termijn graag in contact met mensen die enthousiast zijn deze open plek in te vullen.

 

Directeur Stichting Buurtpastoraat Utrecht

 

Stichting Buurtpastoraat Utrecht

 Sinds het begin van de jaren ’90 is het  Buurtpastoraat in Utrecht actief. Vanuit het RK-dekenaat Utrecht werd toen het initiatief genomen  om een nieuwe vorm van pastorale nabijheid en betrokkenheid te vinden in een aantal wijken van de stad, waar veel kwetsbare mensen wonen.

Het buurtpastoraat werkt volgens de presentietheorie waarbij de relatie met mensen en de nabijheid aan hun leven centraal staan. Niet het probleem of de producten en diensten staan centraal, maar de persoon met alles wat zij of hij is en wil zijn.  Het begint met een exposure waarbij de pastores de buurt en zichzelf leren kennen om daarvanuit te ontdekken op welke manier zij mensen tot steun kunnen zijn. Inmiddels werken buurtpastores in de buurten Rivierenbuurt/Kanaleneiland, Eerste Daalsedijkbuurt, Geuzenwijk en Rietveldbuurt.  Met zijn werkwijze van nabijheid bereikt het buurtpastoraat mensen die buiten de boot vallen en vaak onvoldoende aansluiting vinden bij de hulpverlenersinstanties. De buurtpastores werken vanuit het Evangelie met een christelijke inspiratie, aan nabijheid, medemenselijkheid en het opzoeken van de (kwetsbare) naaste.

De buurtpastores verbinden zich aan de buurt en ontwikkelen hun netwerk van contacten binnen de buurt. Buurtpastores werken in de buurten samen met buurtteams en andere organisaties (Sociaal Makelaarsorganisatie, jongerenwerk, woningbouwverenigingen, huisartsen, scholen etc.) vanuit de eigen werkwijze en benadering.

Begonnen als een project binnen het dekenaat Utrecht is het buurtpastoraat sinds 2008 een zelfstandige stichting die met financiële steun van kerken, donateurs, gemeente Utrecht en fondsen haar werk verricht.

De presentiebenadering is de basis van de hele organisatie en is ook zichtbaar in de aanpak van professionalisering, de wijze van leiding geven, de omgang met kwaliteit en verantwoording, en de wijze van besturen.

 

Team

Het team bestaat uit zes pastores (totaal formatie 3,2 fte) die alleen of gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor één van de buurten. Er is sprake van een gemeenschappelijke wijze van werken (presentiebenadering) maar doordat de context van de buurt steeds wisselend is en de dynamiek tussen buurtpastor en wijkbewoners persoonlijk en contextueel is, zetten de pastores in de verschillende wijken ook verschillende accenten. .

Het team komt eens in de drie weken bij elkaar om te reflecteren op het werk, ervaringen uit te wisselen en praktische en organisatorische zaken te bespreken. Omdat nabijheid en relatie de kernwoorden zijn van het werk, wordt rapportage en registratie vooral gedaan door het schrijven van verhalen en logboekverslagen. Hierop wordt vervolgens gereflecteerd.

 

Bestuur

Het bestuur bestaat uit vijf vrijwilligers en komt ten minste vijf keer per jaar bij elkaar en verder zo vaak als nodig is. Het bestuur neemt deel aan de jaarlijkse ‘heidag’ van het buurtpastoraat.

Het bestuur van de Stichting is eindverantwoordelijk en participeert actief in de strategische ontwikkeling van de Stichting en het onderhouden van relaties met subsidiegevers en organisaties en instellingen en personen die het maatschappelijk en kerkelijk draagvlak bieden voor het buurtpastoraat. Het bestuur delegeert het merendeel van de operationele taken aan de directeur. 

 

Directeur

Het buurpastoraat kent naast het team van pastores een directeur. De directeur draagt mede verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van het team en stuurt vanuit de doelstellingen en werkwijze en bewaakt met het team de verdere ontwikkeling van het werk. De directeur is de verbindende schakel tussen team en bestuur.

Daarnaast is de directeur verantwoordelijk voor de financiering van het buurtpastoraat. Zij/Hij verzorgt daartoe de subsidierelaties met gemeenten en fondsen en ontwikkelt ideeën voor uitbreiding van de fondsenwerving.

Er is een klein team van vrijwilligers dat de directeur en het bestuur ondersteunt bij het uitvoeren van de werkzaamheden (notulist bestuur, secretariaat en financiële administratie) en waar de directeur de dagelijkse leiding over heeft.

De directeur doet haar of zijn werk vanuit het kantoor van de stichting aan het Boerhaaveplein in Utrecht, in het gebouw van de geloofsgemeenschap van Nicolaas-Monica.

Tegen deze achtergrond draagt de directeur verantwoordelijkheden voor:

  • De zorg voor het personeel (functioneringsgesprekken, verzuimbegeleiding, persoonlijke en professionele ontwikkeling in het werk).
  • Het dagelijks financieel beheer van facturen en betalingen. De directeur is betalingsbevoegd voor alle betalingen die vallen binnen de goedgekeurde begroting, en daarbuiten voor betalingen tot maximaal 2500,- euro.
  • De fondsenwerving, in samenwerking met pastores en bestuur
  • De directeur bereidt de vergaderingen van het bestuur voor en ondersteunt het bestuur in de werkzaamheden.
  • Het opstellen van jaarplan en jaarverslag met team en bestuur
  • De voorbereiding van begroting en jaarrekening samen met de penningmeester
  • Afhankelijk van aanwezigheid en beschikbaarheid van vrijwillige ondersteuning, voert de directeur voorkomende administratieve werkzaamheden zelf uit.
  • Het voorbereiden van de teamvergadering en de verslaglegging hiervan

 Van de directeur wordt verwacht dat zij/hij betrokken is op de christelijke geloofstraditie en dat zij/hij kennis en ervaring heeft met de presentiebenadering. Bij voorkeur heeft de kandidaat de cursus voor leidinggeven van professionals van de stichting presentie gevolgd. Anders heeft zij/hij de bereidheid om deze te volgen.

 Het betreft een betaalde functie voor gemiddeld 12 uur per week. Daardoor zal de functie waarschijnlijk uitgevoerd worden in combinatie met een andere part-time functie of in combinatie met andere opdrachten (ZZP). Afspraken over beschikbaarheid en aanwezigheid worden in samenhang daarmee vastgelegd. 

Mocht uw interesse gewekt zijn voor deze functie, stuur dan uw sollicitatie voor 24 februari naar René Grotenhuis (bestuurslid)  (rene.grotenhuis@planet.nl) voort nadere informatie kunt u met hem contact opnemen: 06-20433341