Skip to content

Missie en visie

De missie en visie van BPU

Missie

Vanuit het Evangelie aanwezig te zijn bij kwetsbare mensen in Utrechtse buurten en hen te steunen in hun streven naar herstel en behoud van hun waardigheid en zeggenschap in zaken die hun bestaan bepalen en in hun zoeken naar perspectief in hun leven en samenleven. Juist die mensen nabij zijn die in de samenleving geen aanzien hebben, zodat mensen niet verloren lopen, maar zich opgenomen weten in een gemeenschap, waarin we met goede pastorale zorg nabij zijn en begeleiden naar zorg.

Visie

De visie wordt hieronder uitgewerkt:

De presentiebenadering

Buurtpastoraat is het in de buurt gewortelde open werk vanuit de onderliggende principes:

  • Exposure als de onderdompeling in de leefwereld van de buurtbewoner, en de vanuit die bron voortkomende grondhouding.
  • Relatie als sturend principe. Vanuit de relatie wordt duidelijk wie de buurtpastor voor deze buurtbewoner kan zijn en wat de pastor te doen staat.
  • Trouwe aanwezigheid in de leefwereld  bij kwetsbare mensen in de buurt.
  • Met een open agenda
  • Inschrijfbaarheid ,je krijgt je rol van de bewoner, die is vooraf of van buiten niet vastgesteld
  • Afgestemd op het tempo en ritme van de buurt en haar bewoners
  • Aansluiten bij en afstemmen op de leefwereld van buurtbewoner

Pastorale presentie

De buurtpastores zijn werkzaam als pastor. Het werk wordt omschreven als pastorale presentie. De eigen kracht en betekenis van het buurtpastoraat is dat zij in haar manier van werken oog heeft voor ‘heel de mens’, en dus voor de religieuze dimensie in het geleefde leven in wisselwerking met bestaande religieuze tradities en praktijken. De buurtpastores streven ernaar zonder onderscheid naar mensen te kijken ‘met de ogen van God’, in de hoop zo het verhaal van God in de leefwereld van buurtbewoners op het spoor te komen. De buurtpastores doen dit in het bewustzijn dat zo mensen en de samenleving tot hun recht kunnen komen.

Maatschappelijke relevantie

In zijn inmiddels 25-jarig bestaan heeft het buurtpastoraat zich ontwikkeld tot een vernieuwende vorm van werken, die vanwege zijn presentiebenadering ook in de wereld van het welzijnswerk, van de zorg, van het onderwijs een exemplarische uitstraling heeft gekregen. Het werk van de pastores heeft een maatschappelijke relevantie gekregen. De Stichting streeft er uitdrukkelijk naar om deze maatschappelijke relevantie van het werk actief uit te werken en uit te dragen. In eerste instantie naar de sociale professionals met wie in de buurt wordt samengewerkt.

Kerkelijke relevantie

Het werk van de buurtpastores vindt zijn oorsprong in initiatieven, die geboren zijn in het rooms-katholieke dekenaat Utrecht. In de eerste vijftien jaar waren de pastores werkzaam in opdracht en met zending van de bisschop van Utrecht. Vanaf 2009 is de Stichting een zelfstandige onafhankelijke stichting geworden omdat de bisschop van Utrecht het werk niet meer als pastoraal werk erkent. De verbinding met katholiek Utrecht is gebleven. Daarnaast wordt het werk van de pastores de laatste jaren financieel mogelijk gemaakt door de Protestantse Diakonie Utrecht en de ORKA van de Oud Katholieke Kerk.

De pastores streven ernaar hun opgedane ervaringen te delen en ‘terug te brengen’ naar de geloofsgemeenschappen en andere kerken. Het werk bezit daarmee een kerkelijke relevantie.

Investeren in overdracht en reflectie

De keuze voor de kleinschalige vorm van werken wordt geplaatst in een grotere ambitie. Het effect van het buurtpastoraat – zijnde een betrokkenheid bij de leefwereld van soms moeilijk bereikbare mensen en een poging een brug te slaan tussen deze mensen en maatschappelijke instellingen – kan door allerlei vormen van overdracht naar kerkelijke en maatschappelijke instellingen vermenigvuldigd worden. Het buurtpastoraat streeft ernaar zijn expertise aan maatschappelijke en kerkelijke instellingen aan te bieden. Aan dit aanbod zitten grenzen omdat de kern van het werk en daarmee van de formatie ingezet wordt ten behoeve van het in de buurt gewortelde open werk.

Blijvende innovatie

De Stichting kiest voor een permanente vorm van innovatie. Het buurtpastoraat kenmerkt zich door de permanente wisselwerking tussen presentie, reflectie en overdracht. Sinds 2017 vormen casusbesprekingen het hart van het team-overleg dat iedere 3-weken plaats vindt. Dat maakt het de buurtpastores mogelijk om zichzelf blijvend te vernieuwen. Bij de reflectie wordt uitdrukkelijk gezocht naar een verbinding met wetenschappers en hun instellingen.

Beleid 2020-2025

Beleidsplan

Daalsebuurt