Jaarverslag 2021 online

Net als vorig jaar delen we graag met u ons jaarverslag.
We kijken terug naar wat we vorig jaar tegenkwamen, wat ons raakte en wat terugkerende thema’s waren in het leven van buurtbewoners.
Het jaarbericht is iets korter dan anders. In september verschijnt de verzameling verhalen die we altijd optekenen. 
U kunt het jaarverslag lezen door  HIER te klikken.

Als u liever een papieren verslag heeft, sturen we u dat graag toe. Laat het ons weten via mail of telefoon en het komt in uw brievenbus. Ook als u vragen heeft of door wilt praten gaan we graag met u in gesprek. U kunt ons bellen op 06-13068230 of mailen met Erica Euving via e.euving@buurtpastoraatutrecht.nl .

namens het bestuur van Stichting Buurtpastoraat Utrecht,
Ineke Loomans, voorzitter 

In memoriam René Grotenhuis

Op 8 december is René Grotenhuis overleden; bestuurslid van Stichting Buurtpastoraat Utrecht sinds najaar 2018.
Wij zijn zo verdrietig, dat hij niet meer bij ons is.
Voor sommige mensen kun je niet anders dan respect hebben. René was zo iemand.
Sinds de zomer wist hij dat hij slokdarmkanker had, maar op dinsdag 30 november (drie weken geleden) nam hij nog deel aan onze bestuursvergadering. Kort daarna zou hij geopereerd worden. Hij was monter en scherp. Hij wist dat de operatie die hij moest ondergaan zwaar was, maar leek vol vertrouwen in een goede afloop.
In het bestuur was hij een goede luisteraar en een analyticus; je kon aan alles merken dat hij veel kennis en bestuurservaring had. Hij had een weloverwogen en duidelijke mening. Een erudiet persoon met een warme persoonlijkheid. Integer en discreet. René was bescheiden aanwezig en luisterde altijd eerst aandachtig naar wat anderen te zeggen hadden, om dan met een weloverwogen reactie te komen. Hij liet zich niet het hoofd op hol brengen en had vermogen tot onderscheid – daarbij denkend in lijnen en zich afvragend wat bij wie hoort.

Lieve René, we zullen je missen in al je warmte en wijsheid. Dank je wel voor je bijdrage aan het Buurtpastoraat.

Rust in Vrede.


Terugblik van bewoners op het afgelopen jaar

Stichting Buurtpastoraat is in samenwerking met professor Andries Baart en oud-collega Monique de Bree gestart met een narratief onderzoek dat zich richt op de vraag hoe buurtbewoners het voorbije (corona)jaar hebben beleefd.
De pastores hebben de afgelopen tijd enkele diepte-interviews afgenomen die we zorgvuldig met elkaar analyseren en waarbij we bespreken wat de input uit de interviews ons te zeggen heeft voor ons werk. Het is erg leerzaam om zo met elkaar aan de slag te zijn. Fonds Franciscus heeft bijgedragen aan de financiering van dit project. De komende tijd gaan we door met de interviews en analyses. In november hopen we het onderzoek af te ronden en de conclusies met u, de buurtbewoners en andere belangstellenden te delen

Nieuwe penningmeester gezocht

Buurtpastoraat Utrecht zoekt penningmeester
Wil je als vrijwilliger meewerken aan een organisatie die zich kenmerkt door trouwe aandacht en liefdevolle zorg voor met name kwetsbare mensen in Utrecht? En kennen cijfers weinig geheimen voor je? Dan hopen we met jou kennis te maken als onze nieuwe penningmeester.

Stichting Buurtpastoraat Utrecht is een ANBI-erkende stichting, werkzaam op het snijvlak van kerk en samenleving. Het Buurtpastoraat heeft wortels in de Rooms-Katholieke Kerk en heeft brede steun bij veel kerken in Utrecht. Het Evangelie vormt voor ons een inspiratiebron. Het is een kleine organisatie waarbij veel in gezamenlijkheid wordt gedaan. Vijf buurtpastores zijn verbonden aan verschillende buurten van Utrecht. Een directeur zorgt voor de algehele leiding en is het scharnierpunt tussen buurtpastores en bestuur. Het bestuur bestaat uit vijf leden en een vrijwilliger die notuleert. De begroting is rond de drie ton.

Het gaat ons bij het Buurtpastoraat om het goede leven te zoeken met mensen, zowel in hun persoonlijk leven als in de buurtsamenleving. We sluiten bij mensen aan. Bij wat kapot is in hun leven, bij wat pijn doet en almaar niet wil lukken. Maar ook bij het goede, wat te vieren valt, de krachten en talenten die we ontdekken. Vijf deeltijd buurtpastores zijn zo op het héle leven gericht.. We werken vanuit de presentiebenadering. Buurtbewoners en het buurtleven bepalen onze agenda

De pastores zijn hoogopgeleide professionals die met een grote mate van zelfstandigheid hun werk doen. Op www.buurtpastoraatutrecht.nl staan verhalen over ons werk. Ook de jaarverslagen zijn daar te vinden.

Wat doet de penningmeester?
De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën van de stichting. Concreet houdt dit het volgende in: de penningmeester

  • is lid van het bestuur en doet mee aan de besluitvorming in de bestuursvergadering.
  • zorgt jaarlijks voor een begroting en jaarrekening die wordt goedgekeurd in de bestuursvergadering.
  • zorgt ervoor dat de betalingen die nodig zijn ook daadwerkelijk worden gedaan.
  • waakt over de te ontvangen gelden en signaleert wanneer dat nodig is.
  • denkt mee over het verkrijgen van gelden van donoren als inkomsten voor de stichting.
  • zorgt voor tussentijdse financiële rapportages en presenteert deze in de bestuursvergadering.
  • heeft zitting in de financiële commissie ter voorbereiding van te nemen besluiten in de bestuursvergadering.
  • heeft contact met de salarisadministratie
  • heeft contact met de accountant over de controle van de jaarrekening.

Verwachte tijdsinvestering
Ongeveer acht bestuursvergaderingen van 2,5 uur (’s avonds)
Een jaarlijkse ‘heidag’ met alle betrokkenen.
Af en toe overleg met de directeur.
Financiële zaken ongeveer 10 uur per maand.

Profiel
De penningmeester die wij zoeken, heeft relevante ervaring met het voeren van financieel beleid, bij voorkeur in een vergelijkbare situatie waarin de inkomsten ieder jaar opnieuw onzeker zijn. Het is een functie op basis van vrijwilligheid. Affiniteit met de doelstelling van de stichting is een voorwaarde. Wil je meer weten of doorpraten? Kijk op www.buurtpastoraatutrecht.nl en/of neem contact op met directeur Erica Euving via e.euving@buurtpastoraatutrecht.nl of 06-13068230. Bij haar kun je ook je belangstelling aangeven, liefst voor 20 oktober. Daarna gaan we in gesprek en volgt een kennismakingsperiode over en weer.

Wat is presentie voor jou?

Wat is presentie voor jou?

 Verschillende mensen vragen we op te schrijven wat presentie voor hen betekent en hoe zij het beleven. Rutger van Breemen, buurtpastor Eerste Daalsedijkbuurt, bijt het spits af.

“Voor mij is presentie een manier van werken, maar niet een ingestudeerd kunstje: het is ook een manier van zijn. Presentie is een werkwijze van mensen tegemoet treden: open, geïnteresseerd, trouw, beschikbaar. Bereid je te laten zien.
Ik weet van tevoren niet precies wat me te doen staat, maar dat hoor ik gaandeweg van de ander. Hij bepaalt wie of wat ik voor hem ben, wat ik kan betekenen en wat me te doen staat. Dat vergt uithoudingsvermogen en aanhoren – geduldig en nieuwsgierig. Zorgvuldig, onderzoekend en speurend op weg gaan met iemand en daarin en daarna samen optrekken. Dat samen optrekken kan een flinke wandeling zijn, waarbij een relatie ontstaat en groeit.
De grootste vrucht van deze werkwijze is voor mij, dat de ander zich gezien, gehoord en verstaan voelt. Hij is geen nummer. Hij is niet zijn probleem, maar hij is de gehele mens die hij is, met zijn rafelrandjes en in al zijn glans.
Wij buurtpastors gaan niet aan de slag met een probleem, maar we gaan op weg met een mens – een persoon in zijn volheid, met alles wat hem bezighoudt, ongeacht wie of wat hij is. Het doet recht aan zijn integrale menselijke waardigheid die hem door God gegeven is.”

N.B. Waar ‘hij’ staat, kan natuurlijk ook ‘zij’ gelezen worden.

 

jaarverslag 2020

Enige tijd geleden is het  jaarverslag 2020 verschenen en op de post gedaan naar onze relaties. Het is een weerslag van een jaar waarin het voor iedereen aanpassen was aan de gewijzigde omstandigheden. De impact van Corona was groot. Daarover schreven we al eerder.
De drukuitgave heeft naast het zakelijk verslag ook de verhalen waarin de buurtpastores voorbeelden uit de praktijk van hun werk delen. In de webversie worden deze delen niet gepubliceerd om de privacy van de contacten zo optimaal mogelijk te beschermen. Een drukexemplaar kan aangevraagd worden info@buurtpastoraatutrecht.nl

Even voorstellen: Ineke Loomans, nieuwe voorzitter

Vanaf 1 november 2020 heb ik de voorzittershamer virtueel overgedragen gekregen van Gérard Martens. Het buurtpastoraat heb ik in mijn hart gesloten. Het werk dat onze pastores doen is zo belangrijk en zinvol dat ik graag mijn bijdrage wil leveren om te zorgen dat zij hun werk goed kunnen uitvoeren. In de komende jaren wil ik er graag mede voor zorgen dat het werk bekend wordt bij een groter publiek en dat instanties overtuigd zijn van het belang van het buurtpastoraat. Het is belangrijk om het bestaansrecht solide te houden.
Ik ben zelf moeder van drie volwassen zoons en woon nu 27 jaar in Utrecht. Eerder heb ik het werk van de pastores meegemaakt toen ik schoolmaatschappelijk werkster was. Dat was in de periode van 1997- 2005. Daarna heb ik elf jaar een eigen bedrijf gehad in het overblijven op basisscholen en de laatste drie jaar ben ik werkzaam als afdelingsmanager in het MBO. Eerst in Brielle en nu bij ROCMN afdeling Handel. Een hele leuke baan!
Wie weet komen we elkaar snel een keer tegen!

Ineke Looman

Afscheid van voorzitter Gérard Martens

De termijn van Gérard Martens, die twaalf jaar lang bestuurslid was, zat erop. Er was niets aan te doen, na drie maal vier jaar komt er een wissel en afscheid volgens de statuten. Gérard heeft zich met hart en ziel ingezet voor het buurtpastoraat. Hij hechtte aan de verbinding van het Buurtpastoraat met de katholieke parochies in de stad. Voor het Buurtpastoraat dat is ontstaan binnen het dekenaat Utrecht, vervolgens los daarvan werkend, vond Gérard het vasthouden van die band tussen beide belangrijk. En die band betekende ook voeding voor het werk van het pastorale team.
Als voorzitter heeft hij zich ook hard gemaakt om de band met de gemeente Utrecht te versterken.  Altijd wist hij de waarde van het werk van het buurtpastoraat voor wijkbewoners goed te verwoorden.  Hij zal worden opgevolgd door Ineke Loomans. Zij zat al in het bestuur en neemt nu de taak van voorzitter over.
Heel erg bedankt Gérard voor al je inzet en betrokkenheid! En zodra het kan nemen we op passende wijze afscheid.

Marianne Kling zwaait af

Met de  vergadering van de ‘Pechpot-commissie’ van het Buurtpastoraat Utrecht op woensdag 16 september zette Marianne Kling een punt achter haar jaren en jarenlange betrokkenheid als vrijwilliger bij de Stichting. Naast de pechpot bood zij haar grote inzet in secretariële taken. Zij verzorgde de post en beheerde het papieren archief. Zij ondersteunde  in de afgelopen jaren achtereenvolgens bestuurscommissie, de ambtelijk secretaris en de directeur. Het bestuur is Marianne heel dankbaar voor vele uren, grote betrokkenheid en hartelijke omgang met pastores en bestuur.