Terugblik van bewoners op het afgelopen jaar

Stichting Buurtpastoraat is in samenwerking met professor Andries Baart en oud-collega Monique de Bree gestart met een narratief onderzoek dat zich richt op de vraag hoe buurtbewoners het voorbije (corona)jaar hebben beleefd.
De pastores hebben de afgelopen tijd enkele diepte-interviews afgenomen die we zorgvuldig met elkaar analyseren en waarbij we bespreken wat de input uit de interviews ons te zeggen heeft voor ons werk. Het is erg leerzaam om zo met elkaar aan de slag te zijn. Fonds Franciscus heeft bijgedragen aan de financiering van dit project. De komende tijd gaan we door met de interviews en analyses. In november hopen we het onderzoek af te ronden en de conclusies met u, de buurtbewoners en andere belangstellenden te delen

Nieuwe penningmeester gezocht

Buurtpastoraat Utrecht zoekt penningmeester
Wil je als vrijwilliger meewerken aan een organisatie die zich kenmerkt door trouwe aandacht en liefdevolle zorg voor met name kwetsbare mensen in Utrecht? En kennen cijfers weinig geheimen voor je? Dan hopen we met jou kennis te maken als onze nieuwe penningmeester.

Stichting Buurtpastoraat Utrecht is een ANBI-erkende stichting, werkzaam op het snijvlak van kerk en samenleving. Het Buurtpastoraat heeft wortels in de Rooms-Katholieke Kerk en heeft brede steun bij veel kerken in Utrecht. Het Evangelie vormt voor ons een inspiratiebron. Het is een kleine organisatie waarbij veel in gezamenlijkheid wordt gedaan. Vijf buurtpastores zijn verbonden aan verschillende buurten van Utrecht. Een directeur zorgt voor de algehele leiding en is het scharnierpunt tussen buurtpastores en bestuur. Het bestuur bestaat uit vijf leden en een vrijwilliger die notuleert. De begroting is rond de drie ton.

Het gaat ons bij het Buurtpastoraat om het goede leven te zoeken met mensen, zowel in hun persoonlijk leven als in de buurtsamenleving. We sluiten bij mensen aan. Bij wat kapot is in hun leven, bij wat pijn doet en almaar niet wil lukken. Maar ook bij het goede, wat te vieren valt, de krachten en talenten die we ontdekken. Vijf deeltijd buurtpastores zijn zo op het héle leven gericht.. We werken vanuit de presentiebenadering. Buurtbewoners en het buurtleven bepalen onze agenda

De pastores zijn hoogopgeleide professionals die met een grote mate van zelfstandigheid hun werk doen. Op www.buurtpastoraatutrecht.nl staan verhalen over ons werk. Ook de jaarverslagen zijn daar te vinden.

Wat doet de penningmeester?
De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën van de stichting. Concreet houdt dit het volgende in: de penningmeester

  • is lid van het bestuur en doet mee aan de besluitvorming in de bestuursvergadering.
  • zorgt jaarlijks voor een begroting en jaarrekening die wordt goedgekeurd in de bestuursvergadering.
  • zorgt ervoor dat de betalingen die nodig zijn ook daadwerkelijk worden gedaan.
  • waakt over de te ontvangen gelden en signaleert wanneer dat nodig is.
  • denkt mee over het verkrijgen van gelden van donoren als inkomsten voor de stichting.
  • zorgt voor tussentijdse financiële rapportages en presenteert deze in de bestuursvergadering.
  • heeft zitting in de financiële commissie ter voorbereiding van te nemen besluiten in de bestuursvergadering.
  • heeft contact met de salarisadministratie
  • heeft contact met de accountant over de controle van de jaarrekening.

Verwachte tijdsinvestering
Ongeveer acht bestuursvergaderingen van 2,5 uur (’s avonds)
Een jaarlijkse ‘heidag’ met alle betrokkenen.
Af en toe overleg met de directeur.
Financiële zaken ongeveer 10 uur per maand.

Profiel
De penningmeester die wij zoeken, heeft relevante ervaring met het voeren van financieel beleid, bij voorkeur in een vergelijkbare situatie waarin de inkomsten ieder jaar opnieuw onzeker zijn. Het is een functie op basis van vrijwilligheid. Affiniteit met de doelstelling van de stichting is een voorwaarde. Wil je meer weten of doorpraten? Kijk op www.buurtpastoraatutrecht.nl en/of neem contact op met directeur Erica Euving via e.euving@buurtpastoraatutrecht.nl of 06-13068230. Bij haar kun je ook je belangstelling aangeven, liefst voor 20 oktober. Daarna gaan we in gesprek en volgt een kennismakingsperiode over en weer.

Wat is presentie voor jou?

Wat is presentie voor jou?

 Verschillende mensen vragen we op te schrijven wat presentie voor hen betekent en hoe zij het beleven. Rutger van Breemen, buurtpastor Eerste Daalsedijkbuurt, bijt het spits af.

“Voor mij is presentie een manier van werken, maar niet een ingestudeerd kunstje: het is ook een manier van zijn. Presentie is een werkwijze van mensen tegemoet treden: open, geïnteresseerd, trouw, beschikbaar. Bereid je te laten zien.
Ik weet van tevoren niet precies wat me te doen staat, maar dat hoor ik gaandeweg van de ander. Hij bepaalt wie of wat ik voor hem ben, wat ik kan betekenen en wat me te doen staat. Dat vergt uithoudingsvermogen en aanhoren – geduldig en nieuwsgierig. Zorgvuldig, onderzoekend en speurend op weg gaan met iemand en daarin en daarna samen optrekken. Dat samen optrekken kan een flinke wandeling zijn, waarbij een relatie ontstaat en groeit.
De grootste vrucht van deze werkwijze is voor mij, dat de ander zich gezien, gehoord en verstaan voelt. Hij is geen nummer. Hij is niet zijn probleem, maar hij is de gehele mens die hij is, met zijn rafelrandjes en in al zijn glans.
Wij buurtpastors gaan niet aan de slag met een probleem, maar we gaan op weg met een mens – een persoon in zijn volheid, met alles wat hem bezighoudt, ongeacht wie of wat hij is. Het doet recht aan zijn integrale menselijke waardigheid die hem door God gegeven is.”

N.B. Waar ‘hij’ staat, kan natuurlijk ook ‘zij’ gelezen worden.

 

jaarverslag 2020

Enige tijd geleden is het  jaarverslag 2020verschenen en op de post gedaan naar onze relaties. Het is een weerslag van een jaar waarin het voor iedereen aanpassen was aan de gewijzigde omstandigheden. De impact van Corona was groot. Daarover schreven we al eerder.
De drukuitgave heeft naast het zakelijk verslag ook de verhalen waarin de buurtpastores voorbeelden uit de praktijk van hun werk delen. In de webversie worden deze delen niet gepubliceerd om de privacy van de contacten zo optimaal mogelijk te beschermen. Een drukexemplaar kan aangevraagd worden info@buurtpastoraatutrecht.nl

 

Even voorstellen: Ineke Loomans, nieuwe voorzitter

Vanaf 1 november 2020 heb ik de voorzittershamer virtueel overgedragen gekregen van Gérard Martens. Het buurtpastoraat heb ik in mijn hart gesloten. Het werk dat onze pastores doen is zo belangrijk en zinvol dat ik graag mijn bijdrage wil leveren om te zorgen dat zij hun werk goed kunnen uitvoeren. In de komende jaren wil ik er graag mede voor zorgen dat het werk bekend wordt bij een groter publiek en dat instanties overtuigd zijn van het belang van het buurtpastoraat. Het is belangrijk om het bestaansrecht solide te houden.
Ik ben zelf moeder van drie volwassen zoons en woon nu 27 jaar in Utrecht. Eerder heb ik het werk van de pastores meegemaakt toen ik schoolmaatschappelijk werkster was. Dat was in de periode van 1997- 2005. Daarna heb ik elf jaar een eigen bedrijf gehad in het overblijven op basisscholen en de laatste drie jaar ben ik werkzaam als afdelingsmanager in het MBO. Eerst in Brielle en nu bij ROCMN afdeling Handel. Een hele leuke baan!
Wie weet komen we elkaar snel een keer tegen!

Ineke Looman

Afscheid van voorzitter Gérard Martens

De termijn van Gérard Martens, die twaalf jaar lang bestuurslid was, zat erop. Er was niets aan te doen, na drie maal vier jaar komt er een wissel en afscheid volgens de statuten. Gérard heeft zich met hart en ziel ingezet voor het buurtpastoraat. Hij hechtte aan de verbinding van het Buurtpastoraat met de katholieke parochies in de stad. Voor het Buurtpastoraat dat is ontstaan binnen het dekenaat Utrecht, vervolgens los daarvan werkend, vond Gérard het vasthouden van die band tussen beide belangrijk. En die band betekende ook voeding voor het werk van het pastorale team.
Als voorzitter heeft hij zich ook hard gemaakt om de band met de gemeente Utrecht te versterken.  Altijd wist hij de waarde van het werk van het buurtpastoraat voor wijkbewoners goed te verwoorden.  Hij zal worden opgevolgd door Ineke Loomans. Zij zat al in het bestuur en neemt nu de taak van voorzitter over.
Heel erg bedankt Gérard voor al je inzet en betrokkenheid! En zodra het kan nemen we op passende wijze afscheid.

Marianne Kling zwaait af

Met de  vergadering van de ‘Pechpot-commissie’ van het Buurtpastoraat Utrecht op woensdag 16 september zette Marianne Kling een punt achter haar jaren en jarenlange betrokkenheid als vrijwilliger bij de Stichting. Naast de pechpot bood zij haar grote inzet in secretariële taken. Zij verzorgde de post en beheerde het papieren archief. Zij ondersteunde  in de afgelopen jaren achtereenvolgens bestuurscommissie, de ambtelijk secretaris en de directeur. Het bestuur is Marianne heel dankbaar voor vele uren, grote betrokkenheid en hartelijke omgang met pastores en bestuur.

Bestuur zoekt versterking

Het bestuur van de Stichting Buurtpastoraat Utrecht is op zoek naar twee nieuwe leden om zijn gelederen te versterken. De statuten bepalen dat bestuursleden een termijn van drie jaar maximaal driemaal mogen vervullen. Daarom zal de huidige voorzitter Gérard Martens binnenkort zijn functie neerleggen. Ook een vorig jaar vrijgekomen ‘stoel’ moet nog opnieuw bezet worden. Gesprekken met geïnteresseerde personen zijn gestart– tips zijn welkom.

Nieuwe buurtpastor Rivierenwijk

Met ingang van 1 september heeft het bestuur een nieuwe buurtpastor aan kunnen stellen voor Rivierenwijk. Robin de Jong gaat beginnen met een exposureperiode en contacten opbouwen in de wijk. Hij vult de plek in die was ontstaan door het vertrek van Sytske Nieboer. Op de eerste dag van zijn aanstelling werd Robin in een teamvergadering door collega’s en directeur ontvangen. Hij ontving van ieder een klein voor het werk behulpzaam presentje

Even voorstellen: Robin de Jong, nieuwe buurtpastor voor Rivierenwijk

Robin de Jong is sinds 1 september 2020 de kersverse nieuwe buurtpastor voor Rivierenwijk. Hij stelt zichzelf graag even voor.

Met gezonde spanning begin ik aan deze nieuwe uitdaging. Ik heb er vooral veel zin in. En ik ben ontzettend benieuwd naar de buurt en haar bewoners.
Als geboren en getogen ‘Utregter’ kwam ik als kind eind jaren negentig al in Rivierenwijk bij vriendjes over de vloer. Ik herinner mij een gezellige buurt waar bewoners buiten op straat met elkaar liepen te ‘kwekken’ en waar ik in de zomer van 2000 het EK voetbal op groot scherm heb gekeken. Andere kinderen en ouders schoven ook aan en voor je het wist zat je met 20 man in de achtertuin.

Ik ben opgegroeid in de binnenstad, waar ik 18 jaar heb gewoond alvorens ik op kamers ging in o.a. Zuilen en de Staatsliedenbuurt. Nu woon ik met mijn vrouw en zoontje van 2 jaar in Overvecht, waar ik het erg naar mijn zin heb. Als student heb ik een HBO opleiding gedaan in theologie en later ook mijn master behaald. Als puber had ik al een bijzondere interesse voor alles wat met religie, mensen en geschiedenis te maken had. Op de opleiding werd die interesse nog groter en merkte ik dat ik er ook mijn werk van wilde maken. Een kerkelijke opvoeding heb ik niet gehad. Mijn ouders waren twee vrijgevochten hippies die met de kerk niet bekend waren. De keuze om mij echt te gaan verbinden met geloof en kerk heb ik gemaakt toen ik al in de twintig was. Ik zie mijzelf als een eigentijdse christen die zelf invulling probeert te geven aan zijn geloof, en dat met een flinke dosis humor en relativisme doet. Ik ervaar God in mijn leven daar waar relatie en creatie bij elkaar komen. Hij is een verbinder met een alternatief verhaal, een verhaal waarin we de wereld mogen proeven vanuit liefde en vergeving.

Vijf jaar geleden ben ik aan de slag gegaan bij SteK, stichting Stad en Kerk in Den Haag. Daar heb ik ervaring opgebouwd als diaconaal opbouwwerker, projectcoördinator en jongerenwerker. In twee Haagse wijken heb ik maatschappelijke projecten en sociale netwerken opgebouwd die mens, buurt en kerk meer met elkaar in verbinding brachten. En nu sinds september 2020 dus een nieuwe uitdaging als buurtpastor bij Stichting Buurtpastoraat. Ook ben ik per 1 september 2020 ook aan de slag gegaan als mede-coördinator van het Stiltecentrum in winkelcentrum Hoog Catharijne.

In de komende tijd ga ik steeds meer leren over wat het betekent om in Rivierenwijk buurtpastor te zijn. Dat begint met een periode van exposure: simpelweg wandelingen maken door de wijk en je ogen en oren de kost geven. Wat je meemaakt vormt een soort raamwerk van hoe je naar de wijk en bewoners gaat kijken en hoe je jezelf beschikbaar stelt.

Ik denk dat één van mijn sterkste kwaliteiten als buurtpastor zal zijn om mensen zonder verhaal weer verhaal te geven. Mensen die stil zijn komen te staan, weer in beweging te laten komen. Natuurlijk lukt dat niet altijd en vraagt het werk ook veel geduld. Wat je zaait duurt soms maanden of jaren om te oogsten. Maar ik ben er wel van overtuigd dat in ieder mens kracht aangesproken kan worden, dat iedereen ballast en littekens met zich mee draagt, maar evengoed hoop en lef. Zolang je maar in mensen durft te investeren en onbevooroordeeld met mensen omgaat. En Gods Geest een beetje met je meewaait.